Uitzicht op inzicht

Praktijkinformatie van A.J. Slot in Valkenswaard

Vergoeding

Psychotherapie valt onder de dekking van de basiszorg van uw zorgverzekering. Voor deze behandeling geldt dan ook het jaarlijks eigen risico. Voor 2020 is dit € 385,-.

 

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract en dat betekent dat de behandeling door hen vergoed wordt. Het betreft o.a.: VGZ, OWM (Zorg en Zekerheid), Menzis, Caresq, A.S.R., CZ - Zilveren Kruis Achmea, ONVZ en ENO. De tarieven worden vastgesteld door de NZa en de zorgverzekeraar. Deze contracten worden jaarlijks afgesloten.

 

Met een enkele zorgverzekeraar heb ik geen contract. Ook in dat geval wordt een groot deel van de behandeling vergoed. Aan te bevelen is een Restitutiepolis; deze biedt de mogelijkheid om in alle gevallen zelf uw behandelaar te kiezen. De dekking van de psychologische hulpverlening is in 2014 gewijzigd. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat u een verwijzing heeft van uw psychiater of huisarts of verwijzer.

 

De huisarts of andere verwijzer (specialist, psychiater, bedrijfsarts) kan u doorverwijzen naar de basis-GGZ (lichte tot matige GGZ-problematiek) of naar de gespecialiseerde GGZ (meer complexe problematiek). De huisarts geeft middels zijn/haar verwijsbrief het vermoeden aan van een zogeheten DSM-classificatiestoornis, waarvoor verwezen wordt. Voor zowel de lichtere als meer complexe problematiek kunt u bij mij terecht.

 

Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens, alsook de verwijzing van de huisarts of andere verwijzer bij u te hebben. Uw BSN-nummer wordt geregistreerd, evenals het polisnummer van uw verzekeraar en het nummer van uw legitimatiebewijs.

Voorheen werd er per therapiesessie betaald. Sinds 2008 vindt de vergoeding door de zorgverzekeraars plaats in de vorm van een DBC (Diagnose Behandelings Combinatie). In het kader van onderzoek en behandeling bestaat de mogelijkheid dat activiteiten worden gemeten over een bepaalde tijd, b.v. middels een begin- en een eindmeting (ROM-men). 

Vergoeding behandeling

Echtpaarrelatietherapie, coaching en seksuologische hulpverlening worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief wordt in onderling overleg bepaald (tijdsduur reguliere therapiesessie bedraagt 45 minuten).

 

Annulering

Bij niet nagekomen afspraken of te late annulering (binnen 24 uur van tevoren) zal de helft van de kosten van de gemiste sessie bij u in rekening worden gebracht.

Neem contact op

Beroepscode

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode van zowel het NIP als de NVP. Als seksuoloog onderschrijf ik de beroepscode van de NVVS. Op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten kunt u de beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, vinden.

 

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten, die staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op informatie en inzage in uw dossier
  • U heeft het recht een klacht in te dienen

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of bejegening met de psychotherapeut te bespreken. Wanneer dit echter te weinig resultaat biedt, kunt u gebruikmaken van de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van de Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten. Deze onderzoekt de klachten, geeft een oordeel en doet eventuele aanbevelingen.

Kwaliteitsstatuut 3.0

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-Vrijgevestigden

 

Per november 2022 zijn alle aanbieders van “geneeskundige GGZ“, d.w.z. generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ, in het kader van de Zorgverzekeringswet verplicht een Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Het Kwaliteitsstatuut, betrekking hebbend op mijn Praktijk, is per 30.11.2016 goedgekeurd en is voor inzage beschikbaar.

Geheimhouding van persoonlijke gegevens

Iedere psychotherapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw psychotherapeut alleen met uw toestemming gegevens kan verstrekken aan derden, waaronder huisarts, psychiater, UWV-arts of de arbodienst.

Recht op informatie

De psychotherapeut zal u nader informeren over zijn gestelde diagnose en de hierbij passende behandeling. Hij zal met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal ook aangeven hoelang de behandeling waarschijnlijk zal gaan duren. Op grond van deze informatie geeft u al dan niet toestemming voor de behandeling. Uiteraard wordt het verdere verloop van de behandeling ook met u besproken.

Beëindiging behandeling/therapie

U bent vrij om de behandeling of therapie te beëindigen op de voor u geëigende of gewilde wijze. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek en liefst niet door middel van een telefoontje of e-mail.

Privacy

Sinds 2008 vindt de vergoeding plaats in de vorm van een DBC (Diagnose Behandelings Combinatie): alle activiteiten in het kader van onderzoek en behandeling gemeten over een bepaalde tijd. Een afgesloten DBC wordt verstuurd naar het DBC Informatie Systeem (DIS). Dit landelijk systeem is ontworpen voor statistiekdoeleinden en informatieverwerking. Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Diagnose en behandelsessies worden versleuteld aangegeven. VCD is het automatiseringsbedrijf dat dit verzorgt.

 

Persoonsgegevens van de cliёnt mogen op basis van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) niet naar de DIS worden verstuurd en ook niet in de DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode, landcode, geslacht en geboortejaar. Er gaat nooit informatie van DIS naar een zorgverzekeraar.

 

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, zoals psychotherapie i.v.m. bijvoorbeeld een angststoornis. De zorgverzekeraar is verplicht vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen. Hiervoor bestaat regelgeving.

 

Mocht u echter bezwaar hebben tegen diagnosevermelding op de factuur naar uw zorgverzekeraar, dan kunt u een privacyverklaring invullen. De factuur en verklaring worden dan zonder diagnose naar de zorgverzekeraar verstuurd.

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Klinische Psychologie- en Seksuologie Praktijk

Sparrenlaan 104
5553 CZ Valkenswaard

KVK

17095230
NL18 INGB0696559897

Openingstijden

Maandag 14:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 12:30

Klinische Psychologie- en Seksuologie Praktijk in Valkenswaard