Uitzicht op inzicht

Praktijk voor Psychotherapie, Psychoanalyse en Seksuologie te Valkenswaard

Dankzij mijn achtergrond als psychotherapeut, psychoanalyticus en seksuoloog kunt u voor een groot aantal psychische en emotionele problemen bij mij terecht. Mijn specialisatie is problematiek van psychische, emotionele en seksuele aard. Indien u daaraan behoefte heeft, zou door mij een beroep kunnen worden gedaan op aanvullende hulp uit medische hoek (ziekenhuis, psychiater, huisarts e.a.). Vanuit mijn jarenlange werkzaamheden in het St. Annaziekenhuis te Geldrop onderhoud ik nog steeds nauwe contacten met de specialisten aldaar. Daarnaast is er een goede, professionele samenwerking met huisartsen, psychiaters e.a.

Therapievormen bij klinisch psycholoog A.J. Slot

Er bestaan globaal twee benaderingswijzen in de psychotherapie: een klachtgerichte en een persoonsgerichte behandelingswijze. De klachtgerichte behandeling is met name gericht op de behandeling van de klachten en symptomen waar iemand last van heeft, de persoonsgerichte behandeling is gericht op een duurzame verandering van iemands persoonlijkheid. Deze laatste behandeling is dan ook veel diepgaander en intensiever dan de klachtgerichte behandeling. De klachtgerichte behandeling is veelal kortdurend en is gericht op actuele problemen. In de persoonsgerichte behandeling wordt stilgestaan bij uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis; hierdoor wordt u zich uiteindelijk meer bewust van hoe u denkt, voelt en handelt. Op den duur krijgt u dan ook meer zicht op onderliggende patronen, conflicten en belemmeringen in uw persoonlijke leven. Als psychotherapeut ben ik geregistreerd lid van een vijftal psychotherapieverenigingen, dus kan ik op basis hiervan een zo goed mogelijke keuze maken voor de voor u meest geschikte therapievorm. Indien nodig kan, met uw toestemming, een psychiater worden geconsulteerd. Alles is erop gericht te komen tot een voor u en uw problematiek passende behandeling.

Psychotherapie biedt o.a. hulp bij:

 • Depressieve klachten, somberheid en stemmingsklachten
 • Identiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Zich herhalende patronen in de relaties met anderen
 • Gecompliceerde rouw
 • Angst- en spanningsklachten
 • Klachten na traumatische ervaringen (mogelijk al in de jeugd)
 • Psychosomatische klachten
 • Relatieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Burn-out of overspannenheid
 • Psychische klachten die samenhangen met onverwerkte problemen in het verleden
 • Werk- en studieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten

Procedure na aanmelding

Na telefonische of schriftelijke aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Daarna zult u worden uitnodigd voor een eerste intakegesprek, aldus wordt er een begin gemaakt met de zogeheten Diagnostische Fase.

Diagnostische fase

Van groot belang is het, alvorens met de therapie te starten, eerst grondig onderzoek te doen. Dit om zo goed mogelijk, samen met u, uit te zoeken welke vorm van therapie het meest geschikt is. Welke therapie biedt voor u de meeste kans van slagen en ook de minste kans op ongewenste resultaten? Als nieuwe patiënt begint u met een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij uw hulpvraag. Tijdens een tweede intakegesprek wordt nader stilgestaan bij uw ontwikkelingsgeschiedenis tot nu toe, alsook het ontstaan van uw klachten. Veelal zijn hier 2 - 3 intakegesprekken voor nodig. Tevens wordt, met uw toestemming, uw levenspartner uitgenodigd voor een zogeheten heteroanamnese. Tot slot volgt een adviesgesprek, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij het advies voor de soort behandeling die het beste bij u en uw problematiek past. In het kader van de intakeprocedure worden mogelijk ook enkele tests afgenomen. Dit enkel met uw toestemming.

Behandelingsmogelijkheden

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve behandelingsmethode van psychische stoornissen en problemen, waarbij gesprekken tussen patiënt en hulpverlener centraal staan. Psychotherapie richt zich veelal niet rechtstreeks of in eerste instantie op het doen verdwijnen van klachten of symptomen. Er wordt vanuit gegaan dat klachten of symptomen (zoals slapeloosheid, depressie, lichamelijke klachten) veelal uitingen zijn van onderliggende psychische problemen. Het oplossen, c.q. beter inzicht krijgen in de onderliggende problemen zal de klacht uiteindelijk doen verminderen c.q. verdwijnen en resulteren in een beter welzijn. De behandelingen zijn kort als het kort kan, en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematieken het belangrijkste effect van de behandeling pas na een jaar of langere tijd haalbaar is.

 

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerd psychotherapeut (of psychiater / klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Psychoanalyse

Richt zich op bewustwording van en het krijgen van inzicht in het ontstaan en voortbestaan van psychische en relationele problemen. Deze zijn vaak hardnekkig en worden, op onbewust niveau, veelvuldig herhaald. De handelwijze van mensen wordt veelal door onbewuste of gedeeltelijk bewuste motieven, gevoelens, gedachten, wensen en verlangens bepaald. Zonder inzicht of bewustwording hiervan neigen we tot herhaling van e.e.a. (neurotische herhalingsdrang). Een psychoanalytische behandeling richt zich op verandering en het laten ontstaan van een nieuw evenwicht op basis van doorleefd inzicht, van waaruit de cliënt zelf verder kan. Aldus kan het leven van de cliënt ingrijpend veranderen, zowel innerlijk als in contact met anderen.

Relatietherapie

Relatietherapie is gericht op het tot stand brengen van veranderingen in de wijze van omgang met elkaar. In de loop van een relatie kunnen geleidelijk problemen ontstaan, waardoor een relatie uiteindelijk dreigt vast te lopen. Deze problemen kunnen ontstaan door gebrekkige of onvoldoende communicatie, gebrekkige conflicthantering, problematiek rondom intimiteit e.a. Als er niet tijdig hulp wordt gezocht, zal de relatie uiteindelijk steeds meer vastlopen. Middels relatietherapie kan een begin worden gemaakt met het ontwarren van de problematiek en in het verlengde hiervan het in emotionele zin beter afgestemd leren raken op elkaar. Het belangrijkste doel van relatietherapie is het stimuleren en herstellen van de wederzijdse band door de onderlinge communicatie te verbeteren, daarnaast het krijgen en vergroten van inzicht in de interactie met elkaar en de wederzijdse communicatie over en weer.

Seksuologie

Problemen rondom seksualiteit en intimiteit komen veelvuldig voor. De behandeling hiervan behoort tot het werkterrein van de seksuoloog. Hiertoe behoren o.a.:

 • Verminderd seksueel verlangen
 • Verminderde seksuele opwinding
 • Vaginisme
 • Incest
 • Erectieproblemen
 • Trauma met een seksuele grondslag
 • Pijn bij de coïtus
 • Faalangst

Coaching

D.m.v. coaching leert u effectiever en met meer plezier te functioneren op uw werk. Door coachinggesprekken wordt u zich meer bewust van de pijnpunten waar u op uw werk tegenaan loopt, b.v. het voortdurend tegen dezelfde problemen aanlopen, moeite met grenzen stellen, stress, burn-out e.a. U krijgt meer zicht op uw kwaliteiten en valkuilen. Coaching helpt u bij uw persoonlijke ontwikkeling. U oefent met nieuw gedrag en leert hiermee te experimenteren.